ČSSD Počernice

Nová éra s novými barvami

Zhruba každé čtvrtstoletí dochází v naší společnosti k zásadním posunům. V roce 1968 zažívalo Československo Pražské jaro… V roce 1993 se z Československa staly dva samostatnými státy… A v závěru roku 2017 uspěly ve volbách nové politické formace, které přinášejí nové pohledy na charakter, směřování a politický a organizační systém České republiky… S ohledem na minulost to nepovažuji to za nic divného a zvláštního. Některé věci už prostě nebudou jako dřív, lidé začínají uvažovat jinak a je na politicích, zda se těmto změnám přizpůsobí nebo budou stále opakovat staré ideologické mantry. S koncem jedné éry pomalu přestanou platit i některé trendy nebo vzorce chování – postupem času se sníží počet bezbarvých politiků a fungování politických stran a hnutí již nebude založeno na starých principech.

Být vedoucí odboru nebo tajemník není žádný med

Školy přivádějí na pracovní trh každý rok odborníky v řadě oblastí – někdo zamíří do soukromé sféry, jiný do veřejné správy. Představme si šikovného inženýra, který absolvoval stavební fakultu – obor má rád a chce své znalosti uplatnit v praxi. Prochází výběrová řízení a hledá klidnější práci s pevnou pracovní dobou… Zaujme ho referentská pozice na úřadu jedné z pražských městských částí. Podává přihlášku.

K pracovnímu návrhu územního plánu

Červnové zastupitelstvo projednávalo návrh aktualizace požadavků MČ k pracovnímu návrhu nového územního plánu Prahy. Ve spolupráci se spolkem Chvalská a Život ve městě jsme vypracovali celkem 8 pozměňovacích návrhů k materiálu předloženému p. Moravcovou a Polydorovou. Cílem pozměňovacích návrhů bylo (přinejmenším) zachovat současnou kvalitu života obyvatel Horních Počernic. Nejprve jsem navrhl, aby mapa (kde byly požadavky městské části zakresleny) byla součástí přílohy usnesení – bez mapového podkladu nebylo přesné umístění některých požadavků jasné – návrh neprošel – nepodpořili ho p. Kočí, Blahovec, Češpivová, Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Tůmová, Spilková, Šefčíková, Mojžíšová, Březinová a Moravcová, kolegyně Čížková a Beneda byli proti – v jak velkém územním rozsahu požadavky Počernic zapracovat si může Praha sama určit prakticky libovolně.

Kdo si nechce ústa spálit, musí mlčet nebo chválit

Na zastupitelstvu 22. května jsme mj. probírali přidělování individuálních dotací. Jedním ze žadatelů byl i spolek SC Xaverov Horní Počernice, který požádal o částku cca 2,5 milionu Kč na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané. Poskytování dotací upravuje § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – v odstavci 3 se dočteme, že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 (týká se úvěrů a půjček příspěvkové organizace – pozn. autora), lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.

Za chyby se platí

Končící volební období Poslanecké sněmovny pozvolna přechází ve volební kampaň, v níž budou opět k vidění staré i nové politické strany a hnutí. Mezi nimi se často prosazují nové poltické projekty slibující nemožné nebo tvrdící, že se „starými politiky“ nemají nic společného. Po nasypání dostatečného množství financí do volební kampaně a PR jim to lidé občas uvěří. Bohužel, nové subjekty mají v mnoha (netvrdím, že ve všech) případech zakrýt hnutí vůdcovského typu bez jakýchkoli funkčních vnitřních demokratických mechanismů. V těchto strukturách mnohdy najdeme spousty slušných lidí, co chtějí skutečně pomáhat a pracovat pro druhé. Tito lidé ale brzy zjistí, že v politice už nejsou tak svobodní jako ve skutečném životě. Proto často mění vzorce svého chování, stávají se závislými na domnělé moci (kterou většinou stejně nemají), podléhají vlastnímu zbytnělému egu nebo mění své názory a přesvědčení za vlastní pohodlí. Pokud některé osoby v takových hnutí manipulují s ostatními a citovým (nebo jiným) vydíráním je nutí k převzetí vlastních názorů, má takové uskupení sektářské rysy. Drastickým probuzením pak bývá osobní nebo politický pád – ten nás má naučit znát svou vlastní cenu, uvědomit si vlastní chyby a pokusit se odčinit (vědomky či nevědomky) napáchané zlo. Za chyby se platí, zažil jsem to, vím, o čem mluvím.

Kterak zlý čáp nechtěl park…

Na mimořádném jednání zastupitelstva 3. dubna byl v navrženém programu jednání jediný bod – směna pozemků umožňující vybudovat park v lokalitě vymezené ulicemi Jizbická, Komárovská a Markupova. Městská část směnila se soukromými vlastníky 2 pozemky. Soukromí vlastníci získali pozemky, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako OB-B – lze na nich vystavět bytové domy. Městská část na oplátku obdržela pozemky, na nichž lze vybudovat park. Směna byla navržena bez doplatku.

Dubnové střípky z únorového zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 27. února jsem předložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl jsem, aby o investiční rezervě městské části (včetně peněz na halu) rozhodovali zastupitelé na veřejném jednání (dnes to většinou dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se prostředky na investice na přání zvýšily z 1 na 2 miliony korun – 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na každém svém jednání odsouhlasit rozpočtový přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil.

Právo na vyjádření má mít v demokracii úplně každý

Po prosincovém zastupitelstvu, kde byla prohlasována hlasy Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 a dalších nezávislých smlouva k Bílému Vrchu, vyšlo na toto téma v lednovém HPZ několik článků – vedle mojí osoby se vyjadřoval i pan Hošek ze spolku Občanské sdružení Chvalská. Ve stejném čísle HPZ na naše články zareagovaly i zastupitelky Božena Beňová a Tamara Spilková, které prokázaly, že s fakty umí pracovat velmi kreativním způsobem. Pan Hošek, jenž je ve článku těchto dam zmiňován, chtěl vyjádřit své rozčarování nad obsahem článku a uvést některá fakta na pravou míru. Text pana Hoška s názvem „S Šancí a Topkou vpřed do minulosti... a nejen Bílého Vrchu“  redakční rada odmítla otisknout s tím, že porušil pravidla pro přípravu a vydávání HPZ. Pan Hošek se ale nedozvěděl, jaká konkrétní ustanovení pravidel porušil. Když se s tímto dotazem obrátil na paní Bartákovou, sdělila mu, že to s redakční radou probere na příštím setkání. Článek pana Hoška přetiskuji zde v nezměněné podobě:

K návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017

Návrh rozpočtu sestavený Radou městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný - rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, které přesahuje částku 123 milionů Kč. Koalice opět navrhuje, aby byla Rada zmocněna k provádění rozpočtových úprav na základě zmocnění. Vedle toho radní nechtějí o některých rozpočtových změnách zastupitele v předstihu ani informovat a navrhují také, aby určitý okruh úprav rozpočtu mohli provádět úředníci samostatně. K návrhu rozpočtu předloží ČSSD v dostatečném předstihu komplexní pozměňovací návrh.

Odpověď na interpelaci - areál v lokalitě za železniční tratí

Na prosincovém zastupitelstvu Vilém Čáp požádal o zaslání přehledu za poslední čtyři roky, jakým způsobem přispívají firmy z areálu v lokalitě za železniční tratí do rozpočtu městské části, případně jakých dalších benefity od těchto firem městská část požívá. Jako odpověď na svoji interpelaci obdržel následující tabulku, kterou zveřejňujeme.

Hornopočernická ČSSD