ČSSD Počernice

Neznám zákony, neplním usnesení, ale kritizuji ostatní. Proč?

V pondělí 26. února nebyl na zasedání zastupitelstva schválen program jednání. Koalici složené ze Šance pro Počernice a TOP 09 se omluvilo několik vlastních zastupitelů. Hana Moravcová a Alena Šefčíková si pro schválení programu nedokázaly zajistit podporu opozičních zastupitelů. Proč? Protože s nimi o návrhu programu dopředu nejednaly? Zřejmě si myslely, že zastupitelé mají povinnost vždy hlasovat pro program, jenž koalice předkládá. Já osobně jsem pro návrh programu nehlasoval proto, že obsahoval materiál s bodem „Výzva k rezignaci členky zastupitelstva“. Nepovažuji za důstojné vyzývat kohokoli z kolegů k rezignaci na mandát, jeho výkon je osobní věcí každého zastupitele.

Otevřená diskuse za zavřenými dveřmi

Ve čtvrtek 8. února mi volalo neznámé číslo. Hovor jsem nepřijal, ale jakmile to bylo možné, volal jsem zpátky. Na druhé straně se zpočátku nejistým hlasem ozvalo: „To je pan Čáp?“ Odpověděl jsem kladně a následoval asi osmiminutový „dialog“, ve kterém jsem dohromady mluvil asi jen minutu…

Osobou na druhé straně byl počernický občan podnikající mj. v oblasti stavebnictví, říkejme mu třeba místní stavitel. V životě jsem s ním nejednal a nikdy jsem mu nedával své telefonní číslo. S o to větším zájmem jsem poslouchal, co má na srdci. Po pár zdvořilostních větách jsem pochopil, že by ho asi mohla zajímat výstavba protihlukových stěn u dálnic vedle Horních Počernic. Dodal, že jedná za klub místních podnikatelů a že má (prý) dobrozdání od starostky Hany Moravcové k tomu, aby svolal „pracovní skupinu“, která by měla být politická… Cílem schůzky má (prý) být snaha najít shodu mezi zastupiteli na tématu silniční okruh kolem Prahy.

Hornopočernická ČSSD chce zveřejňovat soupis nemovitého majetku městské části

Hornopočernická ČSSD předloží na únorovém jednání zastupitelstva dva vlastní tisky. Cílem prvního návrhu je zajistit vytvoření, zveřejnění a průběžnou aktualizaci (alespoň jednou měsíčně) soupisu nemovitého majetku, k němuž vykonává s věřenou správu MČ Praha 20, a to na webových stránkách městské části. Schválení a realizace návrhu usnadní orientaci ve svěřeném majetku městské části nejen pro úřad a zastupitele, ale také pro širokou veřejnost.

Odměny zastupitelů, rozpočet 2018 a výběrová řízení ÚMČ

S účinností od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Uvolněným členům zastupitelstva – tedy v našem případě paní Haně Moravcové, se odměna (nově 66 647 Kč hrubého) upravila automaticky. Ostatním, neuvolněným členům zastupitelstva, se odměna může zvednout pouze v případě, že s tím zastupitelstvo městské části vysloví souhlas. Možnost zvýšení odměn zastupitelů je nejvýraznější u neuvolněných členů rady, kteří nepůsobí v pozici místostarostů – tedy u paní Čížkové, Polydorové, Šefčíkové a Tůmové. V případě růstu jejich odměn na maximální úroveň by místo dnešních 2 606 Kč mohly měsíčně čerpat částku 7 998 Kč hrubého. Zastupitelé Beňová, Kočí, Měšťan, Mojžíšová, Spilková, Štrobová a Wágner by si ze stávajících 2 228 Kč mohli polepšit na 3 999 Kč hrubého. Odměna zastupitelů, kteří nepůsobí v radě, nevedou komisi ani výbor, ale v některém z nich zasedají, by nově mohla činit namísto dnešních 1 840 Kč až 3 332 Kč. Nepléduji za plošné zvýšení odměn všem hornopočernickým zastupitelům. Navrhuji ale, aby 4 neuvolněné členky rady nově čerpaly odměnu v maximální výši – rada městské části zasedá zpravidla 2x měsíčně, její jednání trvá několik hodin a během jednání se standardně projednává několik desítek materiálů… Kompetentní radní musí všechny materiály nastudovat, k čemuž potřebuje dostatek času a prostoru… Příslušný návrh předložím do únorového zastupitelstva.

PF 2018

Vážení obyvatelé Horních Počernic,

v roce 2018 přeji nám všem pevné zdraví, štěstí, maximum osobní i rodinné pohody, a také radost z každého prožitého dne.

Přeji nám, aby nás bavila naše práce, abychom své velké starosti brali jako malé, a taky, abychom se uměli radovat z malých věcí stejně, jako by byly velkými úspěchy.

Přeji nám všem úsměvy na tváři od ucha k uchu a další rok prožitý ve šťastném duchu. :)

Tak vše nej! :)

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Nová éra s novými barvami

Zhruba každé čtvrtstoletí dochází v naší společnosti k zásadním posunům. V roce 1968 zažívalo Československo Pražské jaro… V roce 1993 se z Československa staly dva samostatnými státy… A v závěru roku 2017 uspěly ve volbách nové politické formace, které přinášejí nové pohledy na charakter, směřování a politický a organizační systém České republiky… S ohledem na minulost to nepovažuji to za nic divného a zvláštního. Některé věci už prostě nebudou jako dřív, lidé začínají uvažovat jinak a je na politicích, zda se těmto změnám přizpůsobí nebo budou stále opakovat staré ideologické mantry. S koncem jedné éry pomalu přestanou platit i některé trendy nebo vzorce chování – postupem času se sníží počet bezbarvých politiků a fungování politických stran a hnutí již nebude založeno na starých principech.

Být vedoucí odboru nebo tajemník není žádný med

Školy přivádějí na pracovní trh každý rok odborníky v řadě oblastí – někdo zamíří do soukromé sféry, jiný do veřejné správy. Představme si šikovného inženýra, který absolvoval stavební fakultu – obor má rád a chce své znalosti uplatnit v praxi. Prochází výběrová řízení a hledá klidnější práci s pevnou pracovní dobou… Zaujme ho referentská pozice na úřadu jedné z pražských městských částí. Podává přihlášku.

K pracovnímu návrhu územního plánu

Červnové zastupitelstvo projednávalo návrh aktualizace požadavků MČ k pracovnímu návrhu nového územního plánu Prahy. Ve spolupráci se spolkem Chvalská a Život ve městě jsme vypracovali celkem 8 pozměňovacích návrhů k materiálu předloženému p. Moravcovou a Polydorovou. Cílem pozměňovacích návrhů bylo (přinejmenším) zachovat současnou kvalitu života obyvatel Horních Počernic. Nejprve jsem navrhl, aby mapa (kde byly požadavky městské části zakresleny) byla součástí přílohy usnesení – bez mapového podkladu nebylo přesné umístění některých požadavků jasné – návrh neprošel – nepodpořili ho p. Kočí, Blahovec, Češpivová, Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Tůmová, Spilková, Šefčíková, Mojžíšová, Březinová a Moravcová, kolegyně Čížková a Beneda byli proti – v jak velkém územním rozsahu požadavky Počernic zapracovat si může Praha sama určit prakticky libovolně.

Kdo si nechce ústa spálit, musí mlčet nebo chválit

Na zastupitelstvu 22. května jsme mj. probírali přidělování individuálních dotací. Jedním ze žadatelů byl i spolek SC Xaverov Horní Počernice, který požádal o částku cca 2,5 milionu Kč na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané. Poskytování dotací upravuje § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – v odstavci 3 se dočteme, že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 (týká se úvěrů a půjček příspěvkové organizace – pozn. autora), lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.

Za chyby se platí

Končící volební období Poslanecké sněmovny pozvolna přechází ve volební kampaň, v níž budou opět k vidění staré i nové politické strany a hnutí. Mezi nimi se často prosazují nové poltické projekty slibující nemožné nebo tvrdící, že se „starými politiky“ nemají nic společného. Po nasypání dostatečného množství financí do volební kampaně a PR jim to lidé občas uvěří. Bohužel, nové subjekty mají v mnoha (netvrdím, že ve všech) případech zakrýt hnutí vůdcovského typu bez jakýchkoli funkčních vnitřních demokratických mechanismů. V těchto strukturách mnohdy najdeme spousty slušných lidí, co chtějí skutečně pomáhat a pracovat pro druhé. Tito lidé ale brzy zjistí, že v politice už nejsou tak svobodní jako ve skutečném životě. Proto často mění vzorce svého chování, stávají se závislými na domnělé moci (kterou většinou stejně nemají), podléhají vlastnímu zbytnělému egu nebo mění své názory a přesvědčení za vlastní pohodlí. Pokud některé osoby v takových hnutí manipulují s ostatními a citovým (nebo jiným) vydíráním je nutí k převzetí vlastních názorů, má takové uskupení sektářské rysy. Drastickým probuzením pak bývá osobní nebo politický pád – ten nás má naučit znát svou vlastní cenu, uvědomit si vlastní chyby a pokusit se odčinit (vědomky či nevědomky) napáchané zlo. Za chyby se platí, zažil jsem to, vím, o čem mluvím.