K návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017

Návrh rozpočtu sestavený Radou městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný - rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, které přesahuje částku 123 milionů Kč. Koalice opět navrhuje, aby byla Rada zmocněna k provádění rozpočtových úprav na základě zmocnění. Vedle toho radní nechtějí o některých rozpočtových změnách zastupitele v předstihu ani informovat a navrhují také, aby určitý okruh úprav rozpočtu mohli provádět úředníci samostatně. K návrhu rozpočtu předloží ČSSD v dostatečném předstihu komplexní pozměňovací návrh.

Je zmocnění pro radu správný instrument?

Možnost zmocnit radní k provádění rozpočtových změn (v určitém rozsahu) umožňuje Zákon o hl. m. Praze. Výhody, kterými je všeobecně vysvětlována potřeba rad městských částí k úpravám rozpočtu, jsou následující - operativní rozhodování rady v naléhavých případech nebo kratší doba trvání zastupitelstva - když se rozpočtové změny neprobírají na jednání zastupitelstva, mohou jít zastupitelé dříve domů. Zásadní nevýhodou je fakt, že udělením zmocnění se členové zastupitelstva (mimo radních) vzdávají možnosti korigovat rozpočtové změny navržené radními přímo na jednání rady. Samotná možnost zastupitelů předkládat pozměňovací návrhy ke schválené verzi rozpočtu samozřejmě dotčena není, otázkou ale zůstává, zda jsou zastupitelé dostatečně vzděláni v oblasti rozpočtové skladby. Proti institutu zmocnění hovoří také situace, kdy radní schválí rozpočtovou změnu, která se nakonec ukáže jako neúčelná. Jeden příklad za všechny - 27. května 2014 zařadila Rada městské části Praha 20 na základě zmocnění do rozpočtu nové investiční akce v rámci správy bytového fondu, stejně tak výdaje na dokumentace pro stavební povolení na sportovní halu a stodolu v areálu Chvalského zámku. Radní provedli rozpočtový přesun ve výši 7 990 tisíc Kč. Z toho 390 tisíc posloužilo na vypracování dokumentace pro stavební povolení k plánované sportovní hale. Hala v původní podobě ale pravděpodobně nebude realizována. Kdyby rada zmocněním nedisponovala, existuje předpoklad, že zastupitelé by takovou změnu rozpočtu neschválili. Jednání zastupitelstva se totiž účastní všechny strany, které jsou v něm zastoupeny, a jeho jednání probíhá pod veřejnou kontrolou. Z pohledu ČSSD je vhodné kombinovat výhody zmocnění a vyvarovat se s ním spojených rizik. Proto podpoříme zmocnění pro případy, kdy je potřeba přijmout dotace, granty, pojistná plnění, účelově určené dary, apod. na jasně stanovený výdaj. Stejně tak je vhodné, aby radní schvalovali přesuny v rámci běžných a investičních výdajů u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou. Zmocnění lze využít i v krajních situacích - v případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, a k dalším případům zabránění škod. Zmocnit radní k rozpočtovým změnám jde bez většího rizika i v případě úhrady pokuty, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter (protože výdaj musí být realizován). Není ale možné dát radním v rozpočtových změnách (téměř) volnou ruku, jak předpokládá návrh rozpočtu (změny investičních výdajů o 10 mil. Kč a běžných výdajů o 2,5 mil. Kč na každém jednání rady). Vymlouvat se přitom na to, že zastupitelé chtějí jít dřív domů za svými blízkými nebo že by zastupitelstvo muselo zasedat každý měsíc, je přinejmenším malicherné. Zastupitelé s takovým postojem by měli zvážit, zda je vhodné, aby dokončili celé své funkční období.

Zastupitelé mají na nárok na informace

Předložený návrh rozpočtu rovněž v několika případech hovoří o tom, že o některých změnách rozpočtu nebudou zastupitelé přímo informováni. Rada například nechce zastupitele přímo informovat o změnách rozpočtu, které nemají vliv na závazné ukazatele rozpočtu. Rada také navrhuje, aby tyto změny rozpočtu prováděli přímo zaměstnanci úřadu bez souhlasu jakékoli nadřízené osoby. ČSSD požaduje, aby v tomto případě o změnách rozpočtu rozhodoval radní, jehož gesce se daná rozpočtová úprava týká. Jedině tak se vyhneme situaci, kdy na některé rozpočtované akce pak nemusí zbýt finanční prostředky díky chybnému individuálnímu rozhodnutí řadového zaměstnance úřadu. Zde prostě musí fungovat schvalovací a kontrolní mechanismus. Naši radní jsou navíc fundovaní a odborně zdatní lidé, kteří svým gescím zajisté rozumí. Proto by měli o rozpočtových úpravách ve svých gesčních oblastech rozhodovat. Stejně tak je logické, aby návrh rozpočtu počítal s možností, že zastupitelé budou v rámci svých zákonných kompetencí sami předkládat zastupitelstvu návrhy rozpočtových změn.

Finanční výbor musí mít svůj význam

Šance pro Počernice a TOP 09 postavila hornopočernický finanční výbor do nové úlohy. Díky zmocnění, kterým rada disponovala v roce 2016, nebyla stanoviska finančního výboru rozhodujícím ani podpůrným kritériem pro provádění rozpočtových změn. Radní rozpočtovou změnu schválili a rozpočtový výbor ji následně projednal. Finanční výbor ale bral rozpočtové změny pouze na vědomí - i kdyby s nimi nesouhlasil, rozpočtové změny už totiž byly radními provedeny. ČSSD, která ve finančním výboru nemá díky Šanci pro Počernice a TOP 09 žádné zastoupení, proto navrhuje, aby každý návrh rozpočtové změny dostal nejprve k posouzení finanční výbor a až následně byl projednán v orgánech městské části. Jedině tak lze odstranit dnešní bezzubost, jíž finanční výbor při svém rozhodování trpí.

S penězi městské části se musí nakládat zodpovědně

ČSSD dlouhodobě prosazuje, aby při údržbě zeleně a úklidu komunikací u pozemků, které nejsou ve svěřené správě Horních Počernic, docházelo k uzavírání smluv s jejich vlastníky. Z toho důvodu navrhujeme uložit Radě městské části Praha 20, aby bylo s rozpočtovými prostředky MČ Praha 20 nakládáno v souladu s § 35 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze – tedy uzavírat předmětné smluvní vztahy při údržbě pozemků, úklidu komunikací (jež nejsou ve svěřené správě MČ Praha 20), apod. s vlastníky těchto nemovitostí. Tolik na téma rozpočet pro rok 2017.

Pracovní setkání bez účasti veřejnosti

Vedení městské části se u některých témat uchyluje k jejich „předjednání“ za zavřenými dveřmi, a to ještě před tím, než jsou předloženy do zastupitelstva. Poslední pracovní setkání zastupitelů za zavřenými dveřmi se uskutečnilo v úterý 17. ledna 2017 na téma rozpočet a pořizování územně plánovací dokumentace a předkládání těchto materiálů RMČ a ZMČ. V minulosti byla na podobných setkáních projednávána například otázka realizace haly společnosti Amazon. Vzhledem k tomu, že účast veřejnosti při diskusi zastupitelů o zásadních tématech považuji za velmi důležitou, vyzývám vedení městské části, aby napříště otevřelo tato jednání i pro veřejnost a pořizovalo z nich písemný a audiovizuální záznam. V opačném případě se pracovních setkání zastupitelů za zavřenými dveřmi nebudu účastnit. Situaci, kdy je zastupitelům k diskusi o rozpočtu finální návrh rozpočtu zaslán pouhý den předem, ponechávám bez komentáře. Stejně tak situaci, kdy k diskusi nad tématem územně plánovací dokumentace není vedením městské části předložen dopředu zastupitelům žádný materiál.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 2/2017