K pracovnímu návrhu územního plánu

Červnové zastupitelstvo projednávalo návrh aktualizace požadavků MČ k pracovnímu návrhu nového územního plánu Prahy. Ve spolupráci se spolkem Chvalská a Život ve městě jsme vypracovali celkem 8 pozměňovacích návrhů k materiálu předloženému p. Moravcovou a Polydorovou. Cílem pozměňovacích návrhů bylo (přinejmenším) zachovat současnou kvalitu života obyvatel Horních Počernic. Nejprve jsem navrhl, aby mapa (kde byly požadavky městské části zakresleny) byla součástí přílohy usnesení – bez mapového podkladu nebylo přesné umístění některých požadavků jasné – návrh neprošel – nepodpořili ho p. Kočí, Blahovec, Češpivová, Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Tůmová, Spilková, Šefčíková, Mojžíšová, Březinová a Moravcová, kolegyně Čížková a Beneda byli proti – v jak velkém územním rozsahu požadavky Počernic zapracovat si může Praha sama určit prakticky libovolně. Druhý návrh – dopravu na SV oblasti Počernic řešit SV obchvatem vedoucím částečně přes území Středočeského kraje a další masivní výstavbu v této lokalitě podmínit právě vyřešením tohoto obchvatu - opět neprošel – pro jsem hlasoval pouze já a p. Cibochová. Třetí návrh – zrušit statut veřejně prospěšné stavby u komunikace 610/-/44 a zrušit komunikační propojení Ve Žlíbku-U Úlů podpořila společně se mnou pouze většina zastupitelů HOP. Čtvrtý návrh (V rámci lokality 572 / Horní Počernice areály upravit hranice i využití o vydané ÚR/SP (není respektována výstavba P3 – při využití již postavených hal požaduje MČ do budoucna podpořit využití prostor k běžnému skladování). Důvodem je předpokládaná výstavba na Bílém Vrchu, který se nachází 400 m od halového areálu.) vedle mé osoby podpořili pouze kolegové z HOP a p. Kočí a Polydorová. Pátý návrh (Do metropolitního plánu zakreslit trasu kanalizačního sběrače k ČOV Sychrov, tak aby bylo možné napojit západní část Horních Počernic a přepojit sběrač k ČOV Čertousy v místech před přečerpáním trasy do ČOV Čertousy. V metropolitním plánu zachovat přírodní retenční nádrže – rybníky a doplnit jejich síť tak, aby bylo možno zbudovat oddílnou kanalizaci.) byl jediný, co mi 14 hlasy prošel. Návrh číslo 6 (Oddělit ČOV Čertousy od stávající obytné zóny pásmem zeleně.) neprošel – nehlasovali pro něj p. Cibochová, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Čížková, Tůmová, Polydorová, Spilková, radní pro životní prostředí Šefčíková, Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová. Pro návrh číslo 7 jsem hlasoval sám (Nepropojovat Robotnici s ul. Hartenberskou a trvat na vybudování parku na obecních pozemcích v lokalitě Robotnice. Stavbu 910-610/16 zprůchodnit od kruhové křižovatky Ikea až k ul. Božanovská, včetně podjezdu pod D0. Jakoukoli možnou výstavbu v lokalitě Robotnice podmínit prvotním vybudováním komunikace 910-610/16 v plném rozsahu. V případě realizace stavby 910-610/16 počítat s realizací cyklostezky viz. cyklokoncepce MČ Praha 20.) Poslední návrh (Zachovat v metropolitním plánu plochy zeleně dle stávajícího územního plánu k. ú. Horní Počernice a v metropolitním plánu je definovat jako jiná plocha s vegetací. Doplnit lesní plochy obzvláště kolem kapacitních komunikací D10, D11.) neprošel o 1 hlas – návrh nepodpořili p. Cibochová, Měšťan, Stára, Herian, Wágner, Beňová, radní pro životní prostředí Šefčíková, Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová.

Závěrem mi dovolte poděkovat za reakce na můj článek v prázdninovém HPZ. Snahu pana Stáry srovnávat moji osobu s panem Mládkem a Štěchem považuji za stejně relevantní jako ztotožňovat pana Stáru s kuponovou privatizací.

Pohodový návrat z prázdnin a dovolených do školy a práce přeje všem čtenářům

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 9/2017