Kdo si nechce ústa spálit, musí mlčet nebo chválit

Na zastupitelstvu 22. května jsme mj. probírali přidělování individuálních dotací. Jedním ze žadatelů byl i spolek SC Xaverov Horní Počernice, který požádal o částku cca 2,5 milionu Kč na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané. Poskytování dotací upravuje § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – v odstavci 3 se dočteme, že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 (týká se úvěrů a půjček příspěvkové organizace – pozn. autora), lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Dále je v zákoně jako písmena a) až h) stanoveno, jaké náležitosti má žádost alespoň obsahovat. Písmeno d) zní dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek. Upozornil jsem, že v žádosti spolku SC Xaverov Horní Počernice tento údaj chybí a velmi pravděpodobně proto nesplňuje náležitosti pro přiznání podpory dle výše uvedeného zákona. Navrhl jsem, aby zastupitelstvo zkonstatovalo, že žádost nesplňuje podmínky stanovené zákonem, a doporučilo žadateli podat žádost v souladu se zákonem. Poté paní Moravcová vyhlásila přestávku, aby se koaliční zastupitelé mohli mimo záznam poradit, jak vzniklou situaci vyřešit. Do věci se vložil právník Jiří Beneda a navrhl, aby zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku schválilo s tím, že smlouva s žadatelem bude schválena s podmínkou doplnění žádosti o dobu, v níž má být dosaženo účelu využití dotace. Ačkoli jsem trval na tom, že ani tímto způsobem nemusí být litera zákona naplněna, návrh Jiřího Benedy byl schválen – pro hlasovali zastupitelé Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Čížková, Tůmová, Kohoutová, Šefčíková, Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová. Starostka Moravcová v dané věci zřejmě hlasovala ve střetu zájmu (aniž by to před hlasováním oznámila) – podle údajů dostupných na internetu byla dne 29. září 2016 přijata valnou hromadou za členku spolku SC Xaverov Horní Počernice, stejně tak byl za člena přijat pan Karel Piták, který se v ten samý den stal předsedou tohoto spolku.

Vidíme, že Šance pro Počernice, která slibovala Horním Počernicím zásadní změnu po čtvrt století téměř neomezené vlády ODS, se chová po upevnění získaných pozic stejně jako její předchůdci, s nimiž se veřejně spojuje a v zásadních hlasováních se o ně může s klidem opřít. Místní ODS, která se v minulosti různě rozvětvila, se tak zase skládá dohromady, jen pod jiným názvem. Ostatní zůstává stejné – hájení zájmů vybraných počernických podnikatelů mluvících stejnou řečí – řečí peněz. Je jen škoda, že tyto podnikatele většinou nevidíme v zastupitelských lavicích. O to více jsou ale činní za oponou, kde pravděpodobně rozdávají úkoly, na jejichž základě bychom si mohli myslet, že městská část je řízena jako dobře maskované loutkové divadlo. Názory nehodící se do krámu jsou označovány jako nekonstruktivní a jejich autoři za nevyzrálé nebo pomatené jedince. Chtě, nechtě, připomíná mi to malé okresní městečko, kde si drtivá většina lidí hledí svého a řídí se heslem v názvu tohoto článku. Ale proč ne, je to určitě snazší, jen já to prostě neumím, za což se těm, kteří se tímto heslem řídí, upřímně omlouvám.

Krásné léto prožité ve zdraví a dušení pohodě přeje všem obyvatelům Horních Počernic

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 7-8/2017