Odměny zastupitelů, rozpočet 2018 a výběrová řízení ÚMČ

S účinností od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Uvolněným členům zastupitelstva – tedy v našem případě paní Haně Moravcové, se odměna (nově 66 647 Kč hrubého) upravila automaticky. Ostatním, neuvolněným členům zastupitelstva, se odměna může zvednout pouze v případě, že s tím zastupitelstvo městské části vysloví souhlas. Možnost zvýšení odměn zastupitelů je nejvýraznější u neuvolněných členů rady, kteří nepůsobí v pozici místostarostů – tedy u paní Čížkové, Polydorové, Šefčíkové a Tůmové. V případě růstu jejich odměn na maximální úroveň by místo dnešních 2 606 Kč mohly měsíčně čerpat částku 7 998 Kč hrubého. Zastupitelé Beňová, Kočí, Měšťan, Mojžíšová, Spilková, Štrobová a Wágner by si ze stávajících 2 228 Kč mohli polepšit na 3 999 Kč hrubého. Odměna zastupitelů, kteří nepůsobí v radě, nevedou komisi ani výbor, ale v některém z nich zasedají, by nově mohla činit namísto dnešních 1 840 Kč až 3 332 Kč. Nepléduji za plošné zvýšení odměn všem hornopočernickým zastupitelům. Navrhuji ale, aby 4 neuvolněné členky rady nově čerpaly odměnu v maximální výši – rada městské části zasedá zpravidla 2x měsíčně, její jednání trvá několik hodin a během jednání se standardně projednává několik desítek materiálů… Kompetentní radní musí všechny materiály nastudovat, k čemuž potřebuje dostatek času a prostoru… Příslušný návrh předložím do únorového zastupitelstva.

Novelou zákona o hl. m. Praze č. 99/2017 navíc Hana Moravcová, Jiří Beneda a Eva Březinová získali zákonný nárok na výplatu 4 měsíčních platů v případě, že skončí v pozicích starostky a místostarostů.

Rozpočet 2018

Stejně jako u rozpočtu na rok 2017 budu i v letošním roce mj. prosazovat, aby byla rada zmocněna k provádění rozpočtových opatření pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné. Stejně tak trvám na tom, aby byli zastupitelé důsledně informováni o všech rozpočtových opatřeních nebo aby každý návrh rozpočtového opatření dostal nejprve k posouzení finanční výbor a až následně byl projednán v orgánech městské části. Hornopočernická ČSSD rovněž dlouhodobě prosazuje, aby při údržbě zeleně a úklidu komunikací u pozemků, které nejsou ve svěřené správě Horních Počernic, docházelo k uzavírání smluv s jejich vlastníky. Z toho důvodu navrhujeme uložit Radě městské části Praha 20, aby bylo s rozpočtovými prostředky MČ Praha 20 nakládáno v souladu s § 35 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze – tedy uzavírat předmětné smluvní vztahy při údržbě pozemků, úklidu komunikací (jež nejsou ve svěřené správě MČ Praha 20), apod. s vlastníky těchto nemovitostí. Další rozpočtové návrhy, které chci promítnout do rozpočtu na rok 2018, naleznete v mém článku s názvem „K návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017“, a to v HPZ 2/2017 nebo na www.cssdpocernice.cz. Vedle toho trvám na tom, aby městská část zhotovila soupis svého nemovitého majetku (alespoň u budov a pozemků) a zveřejnila ho na svých webových stránkách.

Výběrová řízení ÚMČ

Na úřadě městské části dochází v poslední době k nárůstu počtu výběrových řízení. Po odchodu tajemnice úřad hledal vedoucí/ho odboru kanceláře úřadu nebo ředitele/ku Chvalského zámku. Ke dni 17. ledna bylo možné podávat přihlášky na pozice vedoucí odboru informatiky; referent/ka státní správy a samosprávy – přestupková agenda; referent/ka územního plánování a stavebního řádu v odboru výstavby a územního rozvoje; rozpočtář/rozpočtářka; právník/ička v odboru kanceláře úřadu, vedoucí finanční účtárny nebo vedoucí odboru ekonomického. Mezi požadovanými znalostmi a dovednostmi by neměla zapadnout především psychická odolnost. Všem potenciálním zájemcům o zaměstnání na našem úřadě doporučuji (preventivně) nastudovat zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků – především § 12 (Odvolání z funkce), a také 4. hlavu 2. části zákoníku práce (Skončení pracovního poměru).

Pevné nervy stávajícím (i budoucím) úředníkům městské části, vedoucím odborů a tajemníkovi přeje

 

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 2/2018