Plánovací smlouva k Bílému Vrchu schválena

Za nejzásadnější bod prosincového zastupitelstva považuji projednání plánovací smlouvy mezi Městskou částí Praha 20 a společností Konhefr Počernice. Součástí plánovací smlouvy bylo 14 příloh. V dané věci jsem komunikoval s panem Boldyšem, předsedou spolku Život ve městě, a také jsem si objednal nezávislé odborné stanovisko. Před jednáním zastupitelstva byly jako standardně zveřejněny podkladové materiály i pro občany, a to na webu městské části. Z mně neznámého důvodu nebyly zveřejněny přílohy číslo 7 a 14 k výše uvedené plánovací smlouvě.

Během projednávání návrhu plánovací smlouvy jsem položil řadu otázek týkajících se plánované ČOV, vlastního projektového záměru nebo příloh plánovací smlouvy. Vzhledem k tomu, že prostor pro diskusní příspěvky zastupitelů je omezen, nepodařilo se mi položit všechny otázky najednou. Upozorňoval jsem na to, že součástí příloh plánovací smlouvy jsou stanoviska Pražské vodohospodářské společnosti a Pražské energetiky, jejichž platnost je propadlá. Upozorňoval jsem na to, že společnost Konhefr Počernice neměla v den konání zastupitelstva zveřejněny v obchodním rejstříku účetní závěrky za roky 2013, 2014 a 2015. Z účetní závěrky společnosti Konhefr Počernice za rok 2012 vyplynulo, že výsledek hospodaření běžného účetního období skončil na částce -745 000 Kč. O to zajímavěji vyznívá skutečnost, že 3 dny od konání zastupitelstva byly chybějící účetní závěrky ve sbírce listin zveřejněny. Součástí předloženého materiálu rovněž nebyla smlouva o spolupráci, která je v plánovací smlouvě několikrát zmíněna s odůvodněním, že smlouvu o spolupráci schvalovala rada městské části. S komicky působícím argumentem o tom, že návrh smlouvy o spolupráci byl zastupitelům zaslán před 6 měsíci a že nám ji pan Vavruška přinesl na zastupitelstvo 2x vytištěnou, se opravdu nelze smířit. Pro občany nezveřejněná příloha číslo 7 - smlouva o smlouvě budoucí o nájmu a komplexním provozování splaškové kanalizace je smluvním vztahem mezi společností Konhefr Počernice a třetí osobou. V rámci diskuse jsem chybně uvedl, že třetí osoba nemá živnost k provozování čistírny odpadních vod. Opomněl jsem nahlédnout do živnostenského rejstříku a za svoji chybu se omlouvám. Z výše uvedených důvodů jsem navrhl stažení materiálu z jednání. Podpořili mě pouze zastupitelé Blahovec a Kočí. Následně jsem předložil protinávrh, aby zastupitelstvo uložilo radě připravit návrh memoranda o spolupráci k záměru „Výstavba Bílý vrch“ a předložit ho ZMČ Praha 20 ke schválení s tím, že na jednotlivé etapy výstavby výše uvedeného záměru je možné uzavírat jednotlivé dohody o spolupráci a/nebo plánovací smlouvy, které budou specifikovat konkrétní kompenzace pro Městskou část Praha 20. Mým cílem bylo zajistit, aby městská část mohla do projektu vstupovat po jednotlivých etapách. Chtěl jsem, aby si městská část vytvořila pojistku, aby ji developer nemohl obejít a potřebnou infrastrukturu nevybudovat nebo vybudovat pouze provizorně. Pro svůj návrh jsem nakonec hlasoval sám. Přes všechny výše uvedené připomínky zastupitelé smlouvu schválili - pro hlasovala Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 i Ivan Liška a Petr Měšťan. Zdrželi se zastupitelé Blahovec a Kočí. ČSSD byla proti. Myslím, že výsledek hlasování je velkým zklamáním především pro obyvatele Čertous.

V závěru jednání jsem interpeloval paní Šefčíkovou ve věci aktivní zóny záplavového území a ve věci plnění volebního programu TOP 09. Požádal jsem také o zaslání informací o tom, jakým způsobem přispěly veškeré firmy z průmyslového areálu za tratí do našeho rozpočtu, případně jaké další benefity z nich naše městská část má, a to za poslední 4 roky. Ptal jsem se také, zda se plánuje rozšiřování kompostárny, a pokud ano, tak kdy, v jakém rozsahu a kolik finančních prostředků by to stálo. Odpovědi na interpelace, na něž mi nebylo odpovězeno na místě, zveřejním.

Klidný leden a PF 2017 přeje

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 1/2017