Pracovní „orgán“ k SOKP

Před více než rokem, v úterý 14. února 2017, zasedalo mimořádně hornopočernické zastupitelstvo. Na programu mělo jediný bod - Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k. ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, D11-SOKP). Po cca 90 minutách přijalo zastupitelstvo jednohlasně usnesení, ve kterém MČ Praha 20 mj.:

1. požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je změna Z 2795/00 pořizována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších chráněných prostorech venkovních staveb.

2. požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1.

3. požaduje v případě realizace stavby 510 rozpracovávat variantu umístění stavby 510 do tunelu viz. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13.

4. postrádá informaci, jak bude 6-ti proudá komunikace (Pražský okruh, stavba 510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 510 a to věcně i termínově. Žádáme o řešení v návaznosti na 510.

5. není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího územního plánu.

6. žádá prokázání, že navrhovaná změna funkčního využití ve změně ÚPn Z 2795/00 je pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA  MZP244, dostatečná.

Vzhledem k výše uvedenému nevidím důvod, proč by Horní Počernice měly k dané problematice ustanovovat nový poradní orgán (nebo, chcete-li, pracovní skupinu). Kompenzační opatření potřebují Horní Počernice jako sůl (a to zcela nezávisle na dostavbě SOKP). Přijměme na jednání zastupitelstva usnesení, které uloží radě městské části, aby trvale (a vytrvale) jednala s předmětnými institucemi s cílem zajistit pro Horní Počernice dostatečná protihluková a další opatření, a to zejména v oblastech kolem A0, D10 a D11 – při respektování usnesení ze 14. února 2017. V případě, že bych mohl být v této snaze jakkoli nápomocný, rád pomohu. Rada může rovněž nechat zpracovat návrh, jak by kompenzační opatření měla vypadat a v jakém by měla být rozsahu. O každém proběhlém jednání může rada ihned informovat na webových stránkách městské části (např. vyvěsit zápis). Myslím si také, že této agendě by se měl naplno věnovat pouze jeden člen rady (dnes má SOKP v gesci paní Tůmová) s dostatečnými kompetencemi. Vytváření výboru, poradního orgánu nebo pracovní skupiny, která nebude mít právní subjektivitu nebo politickou odpovědnost, sice bude vzbuzovat dojem, že se v dané věci „něco děje“, ale skutečnou práci volených orgánů městské části suplovat nebude a nemůže. Obávám se, že bude jen ztrátou času. Vznik takového orgánu považuji za snahu vedení městské části přenést odpovědnost za nedostatečné výsledky v této oblasti na někoho jiného.

Navíc si myslím, že jednání o vzniku poradního orgánu nebo pracovní skupiny by měl (v případě, že je to vůle vedení městské části) vést někdo z vedení městské části – osoba, která získala svůj mandát ve volbách a má politickou zodpovědnost, nikoli osoba nikým nezvolená. V případě, že takový člověk ještě navíc moderuje jednání politických stran a podílí se na rozhodování o tom, jaké bude jejich proporční zastoupení v připravovaném „orgánu“, je to pro mě velmi špatné znamení. Znamená to, že kolegům zastupitelům zřejmě nevadí jednat o SOKP za zavřenými dveřmi a ještě se nechat dirigovat jednatelem místní stavební firmy. Z výše uvedených důvodů nebude ČSSD do chystaného poradního orgánu samosprávy nikoho nominovat. Pokud zastupitelé vznik tohoto orgánu umožní, je to jasný signál o tom, jak si představují otevřenou politiku vůči hornopočernickým občanům.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří v minulém HPZ reagovali na mé články s názvem „Otevřená diskuse za zavřenými dveřmi“ a „Neznám zákony, neplním usnesení, ale kritizuji ostatní. Proč?“. Podivení se nad tím, že v demokracii může mít každý občan jiný názor, nevyžaduje komentář.

Květen plný sluníčka Vám ze srdce přeje

Vilém Čáp

zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 5/2018