Šance pro Počernice a TOP 09 pokračují v nekoncepčních pozemkových směnách

V pondělí 12. září jsem navrhl doplnit na program zastupitelstva návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Předložil jsem také návrh, aby Rada městské části začala jednat o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. Oba návrhy se mi přes odpor Šance pro Počernice a TOP 09 nepodařilo prosadit. Paní Moravcová se opět neřídila jednacím řádem, což i sama přiznala, a svými příspěvky v diskusi opět naznačovala neúplnou znalost platné legislativy. Mrzí mě, že o způsobu, jakým paní Moravcová přistupuje k výkonu funkce starostky, musím opět psát. Občané ale mají právo vědět, jakým způsobem a na jaké úrovni je naše městská část spravována.

Pozemkové směny na základě nekompletních podkladů

Mezi další body programu patřily pozemkové směny a schválení záměru nákupu spoluvlastnických podílů u pozemků v lokalitě Chvalský lom. Součástí materiálů k pozemkovým směnám opět nebyly znalecké posudky, prý proto, že zpracování posudků je vyhazováním peněz. Zákon o hl. m. Praze stanovuje mj., že majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Zákon také říká, že Hlavní město Praha je povinno pečovat o svůj majetek, kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a vést účetnictví podle zákona o účetnictví. První materiál navrhoval, abychom vyměnili pozemek pod částí komunikace Tikovská za dva menší pozemky ve svěřené správě městské části a k tomu doplatili druhé straně kompenzaci 476 658 Kč. V materiálu chyběl znalecký posudek i částka, kterou dosavadní majitelé pozemku pod komunikací zaplatili za její opravy a údržbu. Jinými slovy – dostaneme silnici, kterou budeme muset opravit a provádět na ní údržbu z vlastních prostředků; za to se vzdáme 137 m2 pozemků a ještě doplatíme téměř půl milionu korun. Daný úsek Tikovské si zaslouží rekonstrukci a údržbu – lidé si zaslouží jezdit po opravených a čistých komunikacích, k tomu ale musí vést ekonomicky rozumné řešení vycházející z koncepce, jak v daných případech obecně postupovat. Horní Počernice takovou koncepci nemají. I proto jsem navrhoval stažení materiálu a jeho doplnění o chybějící dokumenty, marně, upozorňoval jsem na možnou trestně právní odpovědnost zastupitelů, marně - materiál byl schválen všemi hlasy Šance pro Počernice a TOP 09, 14. hlas dodal Ivan Liška. Druhá pozemková směna byla také schválena všemi hlasy Šance pro Počernice a TOP 09, tedy nejtěsnějším potřebným počtem zastupitelů. Týkala se pozemků umístěných jižně pod točnou autobusu Ve Žlíbku – soukromá osoba získala možnost výstavby většího celku s jednoduchým přístupem z komunikace Komárovská a Jizbická, městská část „získala“ pozemek, na nějž není přímý přístup ze silnice, a zelenou plochu, o kterou se bude muset starat „za své“. V materiálu opět chyběl znalecký posudek. Stažení materiálu do doby jeho doplnění o chybějící dokumenty se mi opět nepodařilo prosadit. Neuchytil se ani můj nápad prodat soukromé osobě pozemek, o který jevila zájem, a koupit od ní zelené plochy s tím, že částka získaná z prodeje pozemku mohla financovat údržbu zelených ploch. Vedoucí oboru hospodářské správy a investic Zděněk Vavruška argumentoval tím, že navržená směna pozemků umožní vybudování bezpečné pěší komunikace k zastávkám MHD. Bohužel, spíše opak může být pravdou, pokud si druhá strana směny svůj scelený pozemek oplotí.

Chvalský lom

Z mého pohledu nejproblematičtějším bodem programu zastupitelstva byl návrh, abychom schválili záměr nákupu pozemků u trati v lokalitě Chvalského lomu. Součástí materiálu byl posudek, který nejrozsáhlejší z předmětných pozemků oceňoval podle údajů uvedených v katastru nemovitostí a nikoliv podle skutečného dnešního stavu – rozdíl v cenách může činit částku přes 4,1 milionu korun. Znovu jsem upozorňoval na možnou trestně právní odpovědnost zastupitelů, znovu jsem se snažil, aby byl materiál stažen a byla prověřena kvalita podkladových dokumentů, bez šance. I proto si moc vážím postoje kolegů Miloslava Blahovce, Moniky Hruškové a Jaroslava Kočího, ti záměr společně se mnou nepodpořili. Dobré záměry, jež jsou ve veřejném zájmu, budu podporovat vždy, musí být ale v jasném a nepochybném souladu s legislativou a pro městskou část musí být výhodné. Sbírání politických bodů a bití se v prsa, jak se podařilo napravit majetkové křivdy nebo že to „děláme pro lidi“, jsou prázdná a populistická slova bez skutečného obsahu a rozhodně nestojí nad českými zákony. Pracovat pro občany je správné, způsob provedení se ale musí jasně držet litery zákona. 

Nová politická kultura?

Nemohu se ubránit dojmu, že Hana Moravcová, Eva Březinová, Jiří Beneda, Petr Herian, Alena Šefčíková, Karla Polydorová, Pavel Wágner, Hana Čížková, Dana Mojžíšová, Alexandra Kohoutová, Božena Beňová, Eva Tůmová a Tamara Spilková zavedli, nebo tiše tolerují politickou kulturu, ve které zastupitelům nejsou předkládány všechny potřebné podklady pro rozhodování. Snahy přetvořit zastupitele na neinformované a nesvéprávné osoby bez vlastního názoru budu i nadále odmítat. Pokud jsou někteří kolegové v zastupitelstvu líní a při hlasování se spokojí s doporučením paní starostky a řídí se jím, je to jejich věc. Na snahy paní Moravcové, abych jí nestranný posudek k výše uvedeným majetkoprávním krokům, který jsme si v opozici objednali a zaplatili z vlastních finančních prostředků, poskytl, nebudu reflektovat do té doby, dokud koalice nezačne zastupitelům poskytovat kompletní podklady pro rozhodování, a to u všech projednávaných bodů, a také dokud radnice neuhradí veškeré náklady spojené se zpracováním daného odborného stanoviska. Udělá to koalice? Dám jí šanci…

Bezdomovci, LRS Chvaly, Nolčův park,…

V závěru jednání jsem interpeloval starostku Moravcovou v problematice bezdomovců u prodejny Albert, požádal jsem o poskytnutí dopisu LRS Chvaly o.p.s. ve věci investičního záměru nové budovy LRS Chvaly, a rovněž o dendrologický průzkum a ocenění dřevin v Nolčově parku (zpracovaný v Počernicích již známou společností terra florida, v.o.s., v jejímž statutárním orgánu zasedá pan Antonín Wágner, jenž materiál také vypracoval). Ptal jsem se také paní Čížkové, které tři věci se jí v její agendě podařilo prosadit od té doby, kdy působí v Radě – paní Čížková v odpovědi na mou otázku žádné tři konkrétní věci neuvedla.

Na mysli ale neklesám, zodpovědně pracovat, předkládat vlastní návrhy, pojmenovávat věci pravými jmény a být zvyklý na časté prohry, to je úděl opozice.

Klidný podzim a pevné zdraví přeje všem

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Článek vyšel v HPZ 10/2016