ČSSD Počernice

Kdo si nechce ústa spálit, musí mlčet nebo chválit

Na zastupitelstvu 22. května jsme mj. probírali přidělování individuálních dotací. Jedním ze žadatelů byl i spolek SC Xaverov Horní Počernice, který požádal o částku cca 2,5 milionu Kč na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané. Poskytování dotací upravuje § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – v odstavci 3 se dočteme, že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1 (týká se úvěrů a půjček příspěvkové organizace – pozn. autora), lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.

Za chyby se platí

Končící volební období Poslanecké sněmovny pozvolna přechází ve volební kampaň, v níž budou opět k vidění staré i nové politické strany a hnutí. Mezi nimi se často prosazují nové poltické projekty slibující nemožné nebo tvrdící, že se „starými politiky“ nemají nic společného. Po nasypání dostatečného množství financí do volební kampaně a PR jim to lidé občas uvěří. Bohužel, nové subjekty mají v mnoha (netvrdím, že ve všech) případech zakrýt hnutí vůdcovského typu bez jakýchkoli funkčních vnitřních demokratických mechanismů. V těchto strukturách mnohdy najdeme spousty slušných lidí, co chtějí skutečně pomáhat a pracovat pro druhé. Tito lidé ale brzy zjistí, že v politice už nejsou tak svobodní jako ve skutečném životě. Proto často mění vzorce svého chování, stávají se závislými na domnělé moci (kterou většinou stejně nemají), podléhají vlastnímu zbytnělému egu nebo mění své názory a přesvědčení za vlastní pohodlí. Pokud některé osoby v takových hnutí manipulují s ostatními a citovým (nebo jiným) vydíráním je nutí k převzetí vlastních názorů, má takové uskupení sektářské rysy. Drastickým probuzením pak bývá osobní nebo politický pád – ten nás má naučit znát svou vlastní cenu, uvědomit si vlastní chyby a pokusit se odčinit (vědomky či nevědomky) napáchané zlo. Za chyby se platí, zažil jsem to, vím, o čem mluvím.

Kterak zlý čáp nechtěl park…

Na mimořádném jednání zastupitelstva 3. dubna byl v navrženém programu jednání jediný bod – směna pozemků umožňující vybudovat park v lokalitě vymezené ulicemi Jizbická, Komárovská a Markupova. Městská část směnila se soukromými vlastníky 2 pozemky. Soukromí vlastníci získali pozemky, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako OB-B – lze na nich vystavět bytové domy. Městská část na oplátku obdržela pozemky, na nichž lze vybudovat park. Směna byla navržena bez doplatku.

Dubnové střípky z únorového zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 27. února jsem předložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl jsem, aby o investiční rezervě městské části (včetně peněz na halu) rozhodovali zastupitelé na veřejném jednání (dnes to většinou dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se prostředky na investice na přání zvýšily z 1 na 2 miliony korun – 10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na každém svém jednání odsouhlasit rozpočtový přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil.

Právo na vyjádření má mít v demokracii úplně každý

Po prosincovém zastupitelstvu, kde byla prohlasována hlasy Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 a dalších nezávislých smlouva k Bílému Vrchu, vyšlo na toto téma v lednovém HPZ několik článků – vedle mojí osoby se vyjadřoval i pan Hošek ze spolku Občanské sdružení Chvalská. Ve stejném čísle HPZ na naše články zareagovaly i zastupitelky Božena Beňová a Tamara Spilková, které prokázaly, že s fakty umí pracovat velmi kreativním způsobem. Pan Hošek, jenž je ve článku těchto dam zmiňován, chtěl vyjádřit své rozčarování nad obsahem článku a uvést některá fakta na pravou míru. Text pana Hoška s názvem „S Šancí a Topkou vpřed do minulosti... a nejen Bílého Vrchu“  redakční rada odmítla otisknout s tím, že porušil pravidla pro přípravu a vydávání HPZ. Pan Hošek se ale nedozvěděl, jaká konkrétní ustanovení pravidel porušil. Když se s tímto dotazem obrátil na paní Bartákovou, sdělila mu, že to s redakční radou probere na příštím setkání. Článek pana Hoška přetiskuji zde v nezměněné podobě:

K návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017

Návrh rozpočtu sestavený Radou městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný - rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, které přesahuje částku 123 milionů Kč. Koalice opět navrhuje, aby byla Rada zmocněna k provádění rozpočtových úprav na základě zmocnění. Vedle toho radní nechtějí o některých rozpočtových změnách zastupitele v předstihu ani informovat a navrhují také, aby určitý okruh úprav rozpočtu mohli provádět úředníci samostatně. K návrhu rozpočtu předloží ČSSD v dostatečném předstihu komplexní pozměňovací návrh.

Odpověď na interpelaci - areál v lokalitě za železniční tratí

Na prosincovém zastupitelstvu Vilém Čáp požádal o zaslání přehledu za poslední čtyři roky, jakým způsobem přispívají firmy z areálu v lokalitě za železniční tratí do rozpočtu městské části, případně jakých dalších benefity od těchto firem městská část požívá. Jako odpověď na svoji interpelaci obdržel následující tabulku, kterou zveřejňujeme.

Hornopočernická ČSSD 

ČSSD trvá na aktivní účasti veřejnosti při změnách územního plánu

Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil návrh, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09 se mi materiál ani nepodařilo zařadit na program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj návrh považuji za velmi zásadní, předložím ho na prosincovém jednání zastupitelstva znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve středu 16.

ČSSD znovu předkládá zásadní tisk ke změnám územního plánu

Do prosincového zastupitelstva znovu předložíme tisk, který by umožnil, aby se ke změnám územního plánu souvisejícím s Horními Počernicemi vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. ČSSD zaslala materiál všem členům zastupitelstva a vedoucímu odboru výstavby územního rozvoje ÚMČ Praha 20, aby mohli připojit své připomínky, a to do 25. listopadu 2016.