ČSSD Počernice

Chcete další prestižní skladovou halu? Já ne!

Ve středu 5. srpna jsme na komisi dopravy dostali k posouzení záměr P3 Park Horní Počernice IV. etapa, který předpokládá výstavbu nové haly, jež má sloužit jako prozatímní sklady elektrotechniky, bílého zboží a domácích potřeb. Hala by dle představ investora měla stát na pozemcích v jeho vlastnictví. Stavělo by se za tratí, východně od R10 (směr Brandýs nad Labem). Projekt počítá s nepřetržitým dvousměnným provozem, v každé směně má pracovat 1 500 dělníků.

Východ Horních Počernic musí i nadále zůstat příjemným místem pro bydlení

Východní část Horních Počernic dnes nabízí svým obyvatelům převážně klidné bydlení s relativně dobrou občanskou vybaveností a dostupnou přírodou. V rámci dalšího rozvoje by měl být kladen důraz na zachování dostatku zeleně, kvalitní občanské vybavenosti, možnosti procházek, sportovního vyžití a v neposlední řadě i klidného pěšího či cyklistického spojení s okolím.

Materiály k regenerací parků

V následujících přílohách přikládám materiály a usnesení přijaté ve věci parků na jednáních zastupitelstva dne 10. září 2012 a 14. dubna 2014. Ani v jednom případě nebyl podaný projekt součástí materiálu.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

O skladové hale musí rozhodovat všichni, ne pár vyvolených

Starostka Hana Moravcová obeslala "předsedy" volebních stran k jednání u kulatého stolu v souvislosti s plánovanou výstavbou haly pro 3 000 zaměstnanců. Namísto toho, aby starostka pozvala všech 25 členů zastupitelstva, pozvala jen Jaroslava Kočího, Richarda Stáru, Alenu Šefčíkovou, Alenu Štrobovou a Viléma Čápa. K jednání navrhla starostka tyto termíny: úterý 25. 8. (od 17:00), středa 26. 8. (od 17:00) nebo pátek 28. 8. (od 16:00) v kanceláři starostky.

Otevřený dopis členům Rady městské části Praha 20

Vážené dámy a pánové, vážení radní,

v brzké budoucnosti budete na jednání Vašeho orgánu zaujímat stanovisko k záměru „P3 Park Horní Počernice IV. etapa“, který Vám bude předložen z hlediska územně plánovací dokumentace po potřeby jeho posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA981

Chtěl bych Vás požádat, abyste tomuto materiálu věnovali zvýšenou pozornost.

Záměr přináší:

Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení v Nolčově parku

Zveřejněno 8. 8. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 3. 8. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

Větší diskuse ve veřejném prostoru je krok správným směrem

Na červnovém zastupitelstvu jsem předložil kolegům 4 materiály. Chtěl jsem vést diskusi o rozšíření počtu zveřejněných zápisů z jednání výborů, navrhoval jsem, aby zastupitelé dostávali pozvánky na jednání finančního, kontrolního a výboru pro partnerství.

ČSSD navrhuje přísnější kontrolu při čerpání evropských fondů

Sociální demokracie předloží na červnovém zastupitelstvu tři vlastní tisky. První návrh vyhrazuje zastupitelstvu městské části rozhodovat o tom, na které záměry bude městská část žádat o podporu ze Strukturálních fondů EU a národních dotačních titulů. Zastupitelé by také schvalovali finální podobu projektové žádosti a pravidelně by získávali informace o tom, jak realizace podporovaných projektů probíhá. Projekty by také namátkově kontroloval kontrolní výbor zastupitelstva.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev

V květnu proběhla dvě mimořádná zasedání zastupitelstva. Na jednání 4. května předložila paní radní Šefčíková materiál k regeneraci parků. Magistrát totiž díky pochybení konkrétních zaměstnanců Úřadu městské části Praha 20 zrušil rozhodnutí o kácení dřevin mimo les a vrátil věc k novému projednání. Navíc došlo ke zrušení výběrového řízení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, opět kvůli pochybení úředníka.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev

2. Nástupiště MHD na Černém Mostě

Popis problémového stavu:
-neutěšený stav na nástupišti MHD na Černém Mostě (neumyté a poškozené schody, špína, zničené lavičky)

Přijetí podnětu:
11. 5. 2015

Předání podnětu:
-komu: Magistrát hlavního města Prahy
-kdy: 22. 5. 2015

Aktuální stav:
v řešení