ČSSD Počernice

Deklarace rozvoje, výběr nové redaktorky a plán zimní údržby

První poprázdninové zastupitelstvo, které se uskutečnilo 7. září 2015, bylo v řadě věcí přelomové. Drtivá většina zastupitelů schválila Deklaraci podmínek územního rozvoje MČ Praha 20. Jde o zásadní, do jisté míry revoluční dokument, jenž se z velké části shoduje i s volebním programem ČSSD. Jeho účelem je zakotvit zásady pro postup orgánů samosprávy a jejich poradních orgánů při posuzování územně plánovací dokumentace a při posuzování konkrétních záměrů, jejichž dodržování by mělo vést k eliminaci negativních vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stávající zástavbu.

Chcete další prestižní skladovou halu? Já ne!

Ve středu 5. srpna jsme na komisi dopravy dostali k posouzení záměr P3 Park Horní Počernice IV. etapa, který předpokládá výstavbu nové haly, jež má sloužit jako prozatímní sklady elektrotechniky, bílého zboží a domácích potřeb. Hala by dle představ investora měla stát na pozemcích v jeho vlastnictví. Stavělo by se za tratí, východně od R10 (směr Brandýs nad Labem). Projekt počítá s nepřetržitým dvousměnným provozem, v každé směně má pracovat 1 500 dělníků.

Východ Horních Počernic musí i nadále zůstat příjemným místem pro bydlení

Východní část Horních Počernic dnes nabízí svým obyvatelům převážně klidné bydlení s relativně dobrou občanskou vybaveností a dostupnou přírodou. V rámci dalšího rozvoje by měl být kladen důraz na zachování dostatku zeleně, kvalitní občanské vybavenosti, možnosti procházek, sportovního vyžití a v neposlední řadě i klidného pěšího či cyklistického spojení s okolím.

Materiály k regenerací parků

V následujících přílohách přikládám materiály a usnesení přijaté ve věci parků na jednáních zastupitelstva dne 10. září 2012 a 14. dubna 2014. Ani v jednom případě nebyl podaný projekt součástí materiálu.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

O skladové hale musí rozhodovat všichni, ne pár vyvolených

Starostka Hana Moravcová obeslala "předsedy" volebních stran k jednání u kulatého stolu v souvislosti s plánovanou výstavbou haly pro 3 000 zaměstnanců. Namísto toho, aby starostka pozvala všech 25 členů zastupitelstva, pozvala jen Jaroslava Kočího, Richarda Stáru, Alenu Šefčíkovou, Alenu Štrobovou a Viléma Čápa. K jednání navrhla starostka tyto termíny: úterý 25. 8. (od 17:00), středa 26. 8. (od 17:00) nebo pátek 28. 8. (od 16:00) v kanceláři starostky.

Otevřený dopis členům Rady městské části Praha 20

Vážené dámy a pánové, vážení radní,

v brzké budoucnosti budete na jednání Vašeho orgánu zaujímat stanovisko k záměru „P3 Park Horní Počernice IV. etapa“, který Vám bude předložen z hlediska územně plánovací dokumentace po potřeby jeho posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA981

Chtěl bych Vás požádat, abyste tomuto materiálu věnovali zvýšenou pozornost.

Záměr přináší:

Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení v Nolčově parku

Zveřejněno 8. 8. 2015

___________________

Od: Vladimír Hošek, občanské sdružení Chvalská

Datum: 3. 8. 2015

Předmět: Žádost o zveřejnění na webu ČSSD 

Vážený pane,

Větší diskuse ve veřejném prostoru je krok správným směrem

Na červnovém zastupitelstvu jsem předložil kolegům 4 materiály. Chtěl jsem vést diskusi o rozšíření počtu zveřejněných zápisů z jednání výborů, navrhoval jsem, aby zastupitelé dostávali pozvánky na jednání finančního, kontrolního a výboru pro partnerství.

ČSSD navrhuje přísnější kontrolu při čerpání evropských fondů

Sociální demokracie předloží na červnovém zastupitelstvu tři vlastní tisky. První návrh vyhrazuje zastupitelstvu městské části rozhodovat o tom, na které záměry bude městská část žádat o podporu ze Strukturálních fondů EU a národních dotačních titulů. Zastupitelé by také schvalovali finální podobu projektové žádosti a pravidelně by získávali informace o tom, jak realizace podporovaných projektů probíhá. Projekty by také namátkově kontroloval kontrolní výbor zastupitelstva.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev

V květnu proběhla dvě mimořádná zasedání zastupitelstva. Na jednání 4. května předložila paní radní Šefčíková materiál k regeneraci parků. Magistrát totiž díky pochybení konkrétních zaměstnanců Úřadu městské části Praha 20 zrušil rozhodnutí o kácení dřevin mimo les a vrátil věc k novému projednání. Navíc došlo ke zrušení výběrového řízení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, opět kvůli pochybení úředníka.

Květen ve znamení dvou mimořádných zastupitelstev