Školství a vzdělávání

Proč musí mé dítě nosit do školy hygienické prostředky, když je škola v zisku?

Kvalita školního systému na území Horních Počernic nesouvisí jen s opravou školních budov a výměnou oken ve školách. Důležitý je i přístup vedení městské části k dětem a jejich rodičům. Je nedůstojné, aby ve 21. století musely děti do školy nosit vlastní hygienické potřeby. Stejně důležité je rozšiřovat ve školách výuku cizích jazyků a nastartovat kurzy finanční gramotnosti alespoň pro žáky základních škol. ČSSD také bude s podporou aktivních občanů a občanských sdružení prosazovat zlevnění obědů ve školních jídelnách a zkvalitnění školního stravování.

77) Zajistíme dostatek hygienických potřeb (mýdla, toaletní papíry, papírové kapesníky apod.) k účelnému využití pro žáky mateřských a základních škol, které zřizuje městská část. Z provozní dotace přidělené dané škole k hospodaření bude účelově vymezena část finančních prostředků na hygienické potřeby.

78) Zlevníme obědy ve školách, které zřizuje městská část, o 10 Kč pro každého žáka, učitele i nepedagogického zaměstnance těchto zařízení, pokud o to projeví zájem. K těmto účelům zřídíme zvláštní fond, do kterého bude moci přispívat široká veřejnost.

79) Budeme se snažit o zkvalitnění školního stravování tak, aby našim dětem ve školních jídelnách skutečně chutnalo a nešlo jen o plnění různých stravovacích norem.

80) Otevřeme diskusi o vybudování malého bazénu pro předškolní a školní děti a jejich maminky, aby mohli rozvinout své plavecké schopnosti.

81) Podpoříme výstavbu multifunkční sportovní haly, která bude navazovat na vyřešenou dopravní situaci a jasnou ekonomickou kalkulaci. Nejprve je třeba záměr důsledně projednat s občany, navrhnout více variant haly a více variant jejího umístění.

82) Zavedeme veřejně přístupné semináře pro děti, mládež, dospělé i seniory v oblasti sportu, osobní obrany, finanční gramotnosti a právního povědomí. Organizátorem bude městská část nebo její příspěvkové organizace.

83) Prohloubíme pravidelnou spolupráci mezi školami a složkami integrovaného záchranného systému v oblasti prevence. Obnovíme spolupráci hornopočernických škol a místních dobrovolných hasičů.

84) Zaplatíme žákům ze základních škol zřízených městskou částí jejich první školu v přírodě, nebo celý plavecký kurz.

85) Otevřeme diskusi o pořízení mobilního minivleku pro lyžování v zimním období.

86) Rozšíříme výuku cizích jazyků na mateřských a základních školách.