Změny územního plánu

 

Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hlavního města Prahy

Termín jednání: 15. listopadu 2017, 13:00

Místo jednání: Velká zasedací síň Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Pozvánka a materiály: http://www.praha.eu/public/18/41/37/2541240_826471_Pozvanka_9.pdf

Jednání je veřejné, do diskuse je možné hlásit se zdvižením ruky v rámci projednávání jednotlivých bodů.

Typ a číslo

Čísla pozemků

Předmět změny

Změna funkční plochy

m2

MČ Praha 20

Komise pro změny ÚP RHMP

Odbor územního rozvoje MHMP

IPR Praha

Žadatel

změna

2980


 

4485/1, 4485/5, 4485/15, 4485/33, 4485/35, 4485/39, 4485/42, 4485/43, 4485/44, 4485/59, 4485/60

a další

 

změna funkčního využití ploch - oprava uspořádání funkčních ploch u velkoobchodů při Chlumecké ul.

 


izolační zeleň /IZ/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/ >>> izolační zeleň /IZ/, zvláštní - obchodní /ZOB/ případně další dle skutečného stavu


 

155300 - doporučuje

Na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny.

nedoporučuje

MČ Praha 20

změna

2981

4314/1, 4315/9, 4317/7, 4317/15, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/4, 4321/5, 4321/8, 4321/9, 4321/11, 4321/12, 4321/22, 4321/23, 4322/1, 4322/2, 4327/5 změna hranic ÚSES  - revitalizace území k původnímu rekreačnímu účelu - nadregionální funkční biocentrum u rybníka „Koupaliště“

oddech – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ >>> oddech – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ posun hranice ÚSES

7792 - doporučuje Na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny. -

MČ Praha 20

změna

2982

4251/1, 4253/1, 4267/2, 4267/5, 4267/6, 4267/7, 4267/13, 4267/15, 4267/16, 4267/24, 4269/1, 4269/3, 4269/6, 4269/9, 4269/12, 4269/17, 4272/2, 4272/3, 4272/4, 4276/1, 4276/10, 4276/23, 4279/15, 4279/19, 4548/1, 4548/2, 4548/3 změna vedení VPS – narovnání komunikačního propojení při napojení na ul. Božanovskou v souladu s aktuálním stavem nově ulicí K Palečku - narovnání komunikačního vedení VPS 88/DK/25 VPS 88/DK/25 >>> urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ nové vedení VPS 2812 - doporučuje Na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny. -

MČ Praha 20

změna

2983

4036/218, 4036/219, 4036/220, 4036/224, 4036/238, 4036/242, 4036/266, 4036/268, 4036/271, 4036/306, 4036/312, 4036/334 změna funkčního využití ploch - posunutí plochy DU podle skutečnosti ul. Do Čertous a F. V. Veselého (ul. Paceřická) urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/ >>> urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/ 6995 - doporučuje Na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny. - MČ Praha 20

změna

3023

38/2 zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku“ zakreslený závazný prvek „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33) >>> zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33) 1936

bez vyjádření

doporučuje

Na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny.

-

fyzické osoby

změna

2978

4075/1, 4075/3 změna funkčního využití ploch - zrušení kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch nerušící výroby a služeb odpadové hospodářství /TVO/ veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25 >>> nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/ zrušení veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25 28679

-

nedoporučuje Na základě výsledků projednání nedoporučuje pokračovat v pořizování změny.

nesouhlasí

MČ Praha 20

změna

2979

4067/1, 4067/4, 4067/5 změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ >>> veřejně prospěšná stavba /VPS/, vodní hospodářství /TVV/ 14818

-

nedoporučuje Na základě výsledků projednání nedoporučuje pokračovat v pořizování změny.

nesouhlasí

MČ Praha 20

Mapové podklady:

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2980&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2981&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2982&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2983&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3023&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2978&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2979&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy