Změny územního plánu

 

Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hlavního města Prahy

Termín jednání: 13. června 2018, 13:00

Místo jednání: Velká zasedací síň Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Pozvánka a materiály: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=19683

Jednání je veřejné. Do rozpravy se lze hlásit zdvižením ruky v rámci jednotlivých bodů.

Typ a číslo

Čísla pozemků

Předmět změny

Změna funkční plochy

m2

MČ Praha 20

Komise pro změny ÚP RHMP

Odbor územního rozvoje MHMP

IPR Praha

Žadatel

změna

2979/2017

Horní Počernice 4067/1, 4067/4, 4067/5  změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově

z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

na - veřejně prospěšná stavba /VPS/, vodní hospodářství /TVV/

14818 - nedoporučuje Pořizovatel změnu nedoporučuje se změnou nesouhlasí Praha 20

 

Mapové podklady:

2979: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2979&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy