Změny územního plánu

 

Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hlavního města Prahy

Termín jednání: 22. března 2018, 9:00

Místo jednání: Velká zasedací síň Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Pozvánka a materiály: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=17945

Jednání je veřejné. Přihlášky do rozpravy lze podávat kdykoliv během jednání. Je nutné odevzdat je nejpozději na konci bodu, který předchází tomu, k němuž chcete mluvit.

Typ a číslo

Čísla pozemků

Předmět změny

Změna funkční plochy

m2

MČ Praha 20

Komise pro změny ÚP RHMP

Odbor územního rozvoje MHMP

IPR Praha

Žadatel

podnět 2980/2017 Horní Počernice 4485/1, 4485/5, 4485/15, 4485/33, 4485/35, 4485/39, 4485/42, 4485/43, 4485/44, 4485/59, 4485/60, 4485/61, 4485/62, 4485/73, 4485/74, 4485/75, 4485/81, 4485/90, 4485/91, 4485/92, 4485/93, 4485/94, 4485/95, 4485/96, 4485/97, 4485/98, 4485/99, 4485/100, 4485/101, 4485/104, 4485/105, 4485/110, 4485/111, 4485/116, 4485/117, 4485/120, 4485/121, 4485/129, 4485/130, 4485/131, 4485/133, 4485/134, 4485/135, 4485/220, 4485/221, 4489/1 4485/91 a další   změna funkčního využití ploch - oprava uspořádání funkčních ploch u velkoobchodů při Chlumecké ul.

z - izolační zeleň /IZ/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/

na - izolační zeleň /IZ/, zvláštní - obchodní /ZOB/ případně další dle skutečného stavu

155300 - doporučuje  Pořizovatel změnu doporučuje. Změna je vyvolána potřebami území. změnu nedoporučuje

Praha 20

podnět 2981/2017 Horní Počernice 4314/1, 4315/9, 4317/7, 4317/15, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/4, 4321/5, 4321/8, 4321/9, 4321/11, 4321/12, 4321/22, 4321/23, 4322/1, 4322/2, 4327/5 změna hranic ÚSES - revitalizace území k původnímu rekreačnímu účelu - nadregionální funkční biocentrum u rybníka „Koupaliště“

z - oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

na - oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ posun hranice ÚSES

7792 - doporučuje Pořizovatel změnu doporučuje změnu akceptuje Praha 20

 

podnět 2982/2017

Horní Počernice 4251/1, 4253/1, 4267/2, 4267/5, 4267/6, 4267/7, 4267/13, 4267/15, 4267/16, 4267/24, 4269/1, 4269/3, 4269/6, 4269/9, 4269/12, 4269/17, 4272/2, 4272/3, 4272/4, 4276/1, 4276/10, 4276/23, 4279/15, 4279/19, 4548/1, 4548/2, 4548/3  změna vedení VPS – narovnání komunikačního propojení při napojení na ul. Božanovskou v souladu s aktuálním stavem nově ulicí K Palečku - narovnání komunikačního vedení VPS 88/DK/25

z - VPS 88/DK/25

na - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ nové vedení VPS

2812 - doporučuje Pořizovatel změnu doporučuje změnu akceptuje Praha 20

 

podnět 2983/2017 Horní Počernice 4036/218, 4036/219, 4036/220, 4036/224, 4036/238, 4036/242, 4036/266, 4036/268, 4036/271, 4036/306, 4036/312, 4036/334 změna funkčního využití ploch - posunutí plochy DU podle skutečnosti ul. Do Čertous a F. V. Veselého (ul. Paceřická)

z - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/

na - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/

6995 - doporučuje Pořizovatel změnu doporučuje. změnu akceptuje Praha 20

 

podnět 3023/2017 Horní Počernice 38/2 zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku“ 

z - zakreslený závazný prvek „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33)

na - zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33)

1936  - doporučuje Pořizovatel změnu doporučuje. změnu akceptuje Ing. Jirman Josef MUDr. Jirmanová Miroslava MUDr. et Ing. Jirman Radek Ph.D. Bc. Jirmanová Renata

 

podnět 2978/2017 Horní Počernice 4075/1, 4075/3 změna funkčního využití ploch - zrušení kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch nerušící výroby a služeb

z - odpadové hospodářství /TVO/ veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25

na - nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/ zrušení veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25

28679 - nedoporučuje Pořizovatel změnu nedoporučuje se změnou nesouhlasí Praha 20

 

podnět 2979/2017 Horní Počernice 4067/1, 4067/4, 4067/5  změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově

z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

na - veřejně prospěšná stavba /VPS/, vodní hospodářství /TVV/

14818 - nedoporučuje Pořizovatel změnu nedoporučuje se změnou nesouhlasí Praha 20

 

Mapové podklady:

2980: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2980&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

2981: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2981&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

2982: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2982&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

2983: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2983&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

3023: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3023&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

2978: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2978&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy

2979: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z2979&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy